8 มิถุนายน 2562 สผ.ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า พระประแดง

ที่มา: http://www.banmuang.co.th/news/region/153257

ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นประธานกล่าวเปิดตัวพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้งบางกะเจ้า โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รอง ผวจ.สมุทรปราการกล่าวต้อนรับ  มี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช  รอง เลขาธิการ สผ. กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมโดยมีนาย วิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอพระประแดง นายสมปอง รัศมิทัต ประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระประแดง  และ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมุทรปราการร่วมงาน ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ กล่าวว่าพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญในเชิงระบบนิเวศ โดยมีระบบนิเวศทางธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป คือ มีระบบนิเวศของพื้นที่ ๓ น้ำ ได้แก่ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย เป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ทั้งด้านภูมินิเวศ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้ายังเป็นมีสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติที่สำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานชื่อว่า ศรีนครเขื่อนขันธ์ ซึ่งหมายถึง สวนสาธารณะที่เป็นศรีแก่นครเขื่อนขันธ์ และพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าแห่งนี้ อย่างไรก็ตามจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชนเมือง ในปัจจุบันเริ่มมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่นี้ลดน้อยลง และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ตามมา ดังนั้นกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า และเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อประกาศให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกัน ดูแล และรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้ามิให้เปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมโทรมลงไป การดำเนินงานดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จและยั่งยืนได้ก็ต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชนที่มีความเข็มแข็ง ในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวแห่งนี้อย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนการขับเคลื่อนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าในระยะต่อไป คือ การบูรณาการและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติหรือส่งเสริมการทำงานในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน ในด้านการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติ รวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งเป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้ยังนับเป็นโอกาสอันดี ที่ในเดือนตุลาคมปีนี้ พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ได้เป็นพื้นที่กรณีศึกษาในการประชุมวิชาการ ASEAN-China Symposium on Ecologically Friendly Urban Development 2019 โดยจะมีการศึกษาการพัฒนาพื้นที่ คุ้งบางกะเจ้าให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชนสำหรับประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต ซึ่งจะส่งให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้ามีความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนต่อไป